Gắn quy hoạch cán bộ tại chỗ với tạo nguồn toàn quân

Gốc
QĐND - Một trong những nội dung được Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị (TCCT) tập trung sức lãnh đạo từ nay đến năm 2015 là kiên quyết không để hẫng hụt trong xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp.

Theo đó, Đảng ủy Cơ quan TCCT tập trung lãnh đạo cấp ủy các cấp làm tốt việc xây dựng quy hoạch và thực hiện đúng theo quy hoạch. Đảng ủy Cơ quan TCCT xác định: Trên cơ sở tổ chức biên chế, từng cấp ủy xây dựng quy hoạch tổng thể về đội ngũ cán bộ, bảo đảm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ cả về trước mắt và lâu dài; tập trung quy hoạch đội ngũ cán bộ chủ trì lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp bảo đảm tính kế thừa, phát triển vững chắc. Đảng ủy Cơ quan TCCT yêu cầu: Việc xây dựng quy hoạch ở một chức phải có nhiều nguồn, nhiều độ tuổi; một người có thể quy hoạch ở một số vị trí; phát hiện và mạnh dạn quy hoạch, bổ nhiệm những cán bộ trẻ có phẩm chất, năng lực tốt; gắn quy hoạch cán bộ tại chỗ với tạo nguồn toàn quân...

Lý Long Khánh

Tin nóng

Tin mới