Ông Nguyễn Mậu Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (HOSE: GAS) đăng ký bán hết 30,000 cp từ ngày 05/09 đến 04/10 để phục vụ chi tiêu cá nhân.

Nếu giao dịch thành công, ông Dũng sẽ không còn nắm bất kỳ cổ phiếu GAS nào.

Hằng Nga

INFONET