Nơi có sông đi qua bị thiệt hại (rõ nhất là tỉnh Đồng Nai) là địa phương có quyền khởi kiện đòi Vedan làm sạch sông Thị Vải. Đây không phải là quyền mà còn là nghĩa vụ.