Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP xuất nhập khẩu tổng hợp I Việt Nam

Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 02 năm 2009; Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam ngày 24/08/2009; Căn cứ công văn số 615/TB-SGDHN ngày21/10/2009 về việc chấp thuận về nguyên tắc niêm yết cổ phiếu của Công ty CP XNK Tổng Hợp I Việt Nam của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp I Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về các nội dung liên quan đến việc đăng ký lưu ký tập trung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán(TTLKCK) và đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội (HNX) như sau: - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam - Mã cổ phiếu: TH1 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu - Tổng lượng cổ phiếu lưu ký : 8.892.733 cổ phiếu * Ngày chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký: 16h00 ngày 28 tháng 10 năm 2009 * Quý cổ đông có nhu cầu giao dịch cổ phiếu vui lòng thực hiện trước 16h00 ngày 28 tháng năm 10 năm 2009 tại Công ty CP chứng khoán phố Wall. (Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: 04.38248686) * Công ty sẽ dừng thực hiện thủ tục giao dịch cổ phiếu của Công ty giữa các cổ đông cũng như không chịu trách nhiệm về các giao dịch cổ phiếu này được diễn ra sau 16h00 ngày 28 tháng 10 năm 2009 cho đến ngày cổ phiếu của Công ty chính thức được đăng ký niêm yết và giao dịch tại HNX. * Việc chuyển nhượng cổ phiếu sẽ được tiếp tục thực hiện thông qua Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội khi cổ phiếu của Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam chính thức được niêm yết. * Đề nghị Quý cổ đông bổ sung thông tin cổ đông để Công ty lưu ký tại TTLKCK (mẫu kèm theo) Trân trọng thông báo./. TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HOÀNG TUẤN KHẢI