Đó là những bước chân trở về đoàn tụ với gia đình, đoạn tuyệt với quá khứ lầm lỗi sau những ngày nỗ lực cải tạo.