(CafeF) - Giá dầu hạ mạnh nhất trong gần 7 năm, giá đồng và ngô cũng hạ sau khi Hạ Viện Mỹ không thông qua kế hoạch ứng cứu ngành tài chính vói kinh phí 700 tỷ USD. > “Trò chơi kéo co” trong nội bộ OPEC