(HNMO) - Ngày 30/9, Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức đấu giá cổ phần TCty Đường sông Miền Nam (Sowatco) với giá khởi điểm 10.200 đồng/cổ phần. Kết quả, giá đấu thành công bình quân là 10.201 đồng/cổ phần.