Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Gia đình là nơi lưu giữ, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc

Gia đình là tế bào của xã hội có vị trí và vai trò đặc biệt. Sức mạnh trường tồn của mỗi quốc gia, dân tộc, xã hội -phụ thuộc rất nhiều vào sự tồn tại, phát triển của gia đình và văn hóa gia đình.

Gia đình - Ảnh: trương Anh sáng

Với hai chức năng cơ bản: Tái sinh con người để duy trì nòi giống và xã hội hóa cá nhân để hình thành nhân cách, gia đình sẽ tồn tại mãi trong đời sống của nhân loại. Trong vấn đề gia đình, văn hóa gia đình có vị trí quan trọng, là nền tảng cho gia đình tồn tại và cơ sở bền vững của gia đình. Văn hóa gia đình vừa là mục tiêu, giá trị phải hướng tới, vừa là cơ sở thúc đẩy sự phát triển bản thân gia đình, nhằm phát triển con người và xã hội.

Với tư cách là một thiết chế xã hội văn hóa, gia đình Việt Nam trong truyền thống và hiện đại vẫn là nơi hội tụ, gắn kết mỗi thành viên trong gia đình với nhau. Khi vui người ta luôn san sẻ cùng gia đình và khi buồn cũng tìm sự an ủi, chở che từ gia đình. Bởi thế, đối với mỗi con người Việt Nam mang tâm hồn Việt, gia đình là nơi thiêng liêng nhất, thực sự là nơi ẩn náu của sự yên ổn, sự kính trọng và tình thương yêu. Nét đẹp trong văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam đã góp phần làm phong phú hơn lên bản sắc văn hóa của dân tộc.

Gia đình là môi trường đặc biệt, thể hiện phương thức ứng xử đầu tiên của con người, để ứng xử xã hội. Văn hóa đặc biệt gắn với giáo dục, đào tạo con người. Hay nói cách khác, giáo dục là một hiện tượng văn hóa của con người và cũng là một phương thức trao truyền văn hóa. Từ nội dung của văn hóa, ta có thể thấy rằng gia đình là một hiện tượng văn hóa của con người, xuất hiện và tồn tại vì sự tồn tại và phát triển của con người. Nó biến đổi cùng sự biến đổi của các cộng đồng người trong quá trình lịch sử văn hóa của các dân tộc, các thời đại có vai trò quan trọng đối với gia đình. Văn hóa là tiền đề quan trọng trong sự hình thành gia đình và là yếu tố cơ bản của gia đình.

Gia đình là một giá trị văn hóa khi nó đáp ứng nhu cầu tồn tại và các nhu cầu đặc biệt thiêng liêng không vụ lợi của con người. Đó là tình thương, tình yêu, hạnh phúc, trách nhiệm, nghĩa vụ tinh thần mang tính người của con người; là nơi người ta yêu thương, tin cậy, tự hào, là mục tiêu phấn đấu của con người; gia đình còn là yếu tố cần phải có để hoàn thiện nhân cách đối với tất cả những con người bình thường trong xã hội. Do vậy gia đình là một giá trị văn hóa thiêng liêng.

Để xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học, cần phải hoàn thiện các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người Việt Nam, tạo môi trường và điều kiện để phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật; đề cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân mình, với gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước.

Gia đình - Ảnh; Trương Anh Sáng

Phát huy vai trò của gia đình trong việc xây dựng môi trường văn hóa, làm cho văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy con người Việt Nam hoàn thiện nhân cách; Gắn xây dựng, rèn luyện đạo đức với thực hiện quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Xây dựng và phát huy lối sống "Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người"; hình thành lối sống có ý thức tự trọng, tự chủ, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; đề cao trách nhiệm cá nhân đối với bản thân, gia đình và xã hội. Khẳng định, tôn vinh cái đúng, cái tốt đẹp, tích cực, cao thượng; nhân rộng các giá trị cao đẹp, nhân văn.

Cùng với đó, huy động sức mạnh của toàn xã hội nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, khích lệ sáng tạo các giá trị văn hóa mới, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm giàu văn hóa dân tộc; phục hồi và bảo tồn một số loại hình nghệ thuật truyền thống có nguy cơ mai một; giữ gìn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc; các giá trị văn hóa tích cực trong tôn giáo, tín ngưỡng.

Mỗi địa phương, cộng đồng, cơ quan, đơn vị, tổ chức phải xây dựng gia đình thực sự là nơi hình thành, nuôi dưỡng nhân cách văn hóa và giáo dục nếp sống cho con người. Phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu, có nền nếp, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động văn hóa, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Trương Anh Sáng

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/gia-dinh-la-noi-luu-giu-bao-ton-va-phat-huy-van-hoa-dan-toc-a2852.html