Minh vờ hỏi chị Chiều mua sắt, khi bị chị từ chối và đuổi ra ngoài, tên này liền rút kéo trong người ra đâm chị Minh.