Từ 27/3 sẽ áp dụng cách tính giá trần, sàn riêng đối với các chứng khoán có giá tham chiếu dưới 10.000 đồng/chứng khoán...