Mốc 800 USD/oz đã được lập lại trên thị trường vàng New York đêm qua, nhưng lại bị mất trên thị trường châu Á sáng nay...