Cao su Latex 1,792.97 USD/T Mỹ Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh) FOB