1. Thịt cá đổng xay đông lạnh 1.32USD/kg Ukraina Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) CIF