Cao su tự nhiên sơ chế: 3,057.83 USD/tấn Nhật Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh) FOB