Giải ngân hơn 1 tỷ USD vốn ODA

Hanoinet - Từ đầu năm đến nay, tổng giá trị giải ngân nguồn viện trợ phát triển chính thức (ODA) của cả nước đạt 1,1 tỷ USD,bằng 58% kế hoạch giải ngân năm 2008, trong đó vốn vay đạt 970 triệu USD, vốn viện trợ không hoàn lại đạt 130 triệu USD,

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=77989