Vừa là nhà ở vừa là mặt bằng kinh doanh, làm thế nào trung hòa?