Các công ty có sự tham gia của thành viên độc lập vào hội đồng quản trị sẽ giúp ích cho hoạt động của họ...