Chuyên gia Eric Ries từ Havard Business School giới thiệu phương pháp 5 câu hỏi "Tại sao?" giúp bạn giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình quản trị doanh nghiệp một cách nhanh chóng, hiệu quả và tận gốc.

Chuyên gia Eric Ries từ Havard Business School giới thiệu phương pháp 5 câu hỏi "Tại sao?" giúp bạn giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình quản trị doanh nghiệp một cách nhanh chóng, hiệu quả và tận gốc.

[MEDIA:he-thong-5-whys]