Giải quyết tranh chấp bằng cách tổ chức cho xe, máy húc đổ tường rào và bịt kín cổng ra vào của doanh nghiệp đối tác!.