Giám sát của người dân đối với bầu cử QH và HĐND

Gốc
Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Do vậy, mọi hoạt động tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu của cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân và bầu cử HĐND các cấp, đại biểu của cơ quan quyền lực Nhà nước của nhân dân ở địa phương, chịu sự giám sát toàn diện của nhân dân.

Nhân dân giám sát quá trình tổ chức thực hiện các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đảm bảo các thủ tục, trình tự tiến hành bầu cử thực sự dân chủ và đúng luật bằng cách tự mình giám sát và bằng cách thông qua UBTƯ MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội của mình. Theo Hiến pháp và Luật Bầu cử Quốc hội, Luật Bầu cử HĐND, cử tri có các quyền giám sát như sau: giám sát việc lập danh sách cử tri xem mình có được ghi tên vào danh sách cử tri hay không nếu là công dân có quyền bầu cử; tại hội nghị cử tri nơi công tác, cử tri giám sát bằng cách có quyền nêu ý kiến tín nhiệm hay không tín nhiệm đối với người được giới thiệu ứng cử ĐBQH và HĐND của cơ quan, tổ chức, đơn vị bằng cách giơ tay hoặc bỏ phiếu kín do hội nghị cử tri quyết định; tại hội nghị cử tri nơi cư trú thường xuyên của người được giới thiệu ứng cử ĐBQH và HĐND, cử tri giám sát bằng cách đối chiếu với tiêu chuẩn ĐBQH và HĐND nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm đối với người ứng cử bằng cách giơ tay hoặc bỏ phiếu kín theo quyết định của hội nghị cử tri nơi cư trú; cử tri giám sát bằng quyền yêu cầu xác minh và trả lời các vụ việc ở nơi công tác và ở nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH và HĐND; bằng quyền khiếu nại, tố cáo về người ứng cử; khiếu nại, kiến nghị về những sai sót trong việc lập danh sách những người ứng cử kể từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử; giám sát trong hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri và người ứng cử khi vận động bầu cử bằng cách lắng nghe và suy nghĩ về chương trình hành động mà người ứng cử trình bày để quyết định xem sẽ bỏ phiếu cho ai; giám sát trực tiếp bằng cách chứng kiến việc kiểm tra hòm phiếu trước khi bỏ phiếu; bằng cách trực tiếp chứng kiến việc kiểm phiếu và bằng cách xem xét biên bản kết quả kiểm phiếu phải có chữ ký của đại diện cử tri thì mới hợp lệ v.v... MTTQ các cấp thực hiện quyền giám sát bằng cách cử đại diện xứng đáng tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử; giám sát bằng việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của cử tri trong cuộc bầu cử; giám sát bằng việc thực hiện thủ tục, trình tự cuộc bầu cử, như: lập và niêm yết danh sách cử tri, công bố danh sách người ứng cử, tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu, bầu lại, bầu bổ sung... và những công việc liên quan đến bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và Luật Bầu cử HĐND. Về hình thức giám sát, trên cơ sở quy định của pháp luật, MTTQ các cấp có thể phối hợp với các tổ chức phụ trách bầu cử để cùng giám sát hoặc chủ động trong các hoạt động thực hiện nhiệm vụ giám sát. Có thể thông qua các hình thức giám sát trực tiếp như: qua việc tổ chức các hội nghị hiệp thương, hội nghị cử tri nơi cư trú, hội nghị gặp gỡ tiếp xúc giữa ứng cử viên với cử tri khi vận động bầu cử; hay qua các hình thức gián tiếp như: tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại của công dân, phản ánh ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tuyên truyền, vận động cử tri thực hiện quyền bầu cử, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử và các hình thức phù hợp khác. Trong các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND trước đây, hoạt động giám sát bầu cử đều được MTTQ các cấp quan tâm và chú trọng thực hiện. Ở Trung ương, ngoài việc ban hành văn bản hướng dẫn về công tác Mặt trận giám sát bầu cử; UBTƯ MTTQ Việt Nam còn cử nhiều đoàn công tác đến hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước để vừa hướng dẫn, kiểm tra vừa theo dõi, giám sát các giai đoạn bầu cử; đồng thời, còn cử đại diện tham gia các đoàn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử để giám sát bầu cử. Ở các địa phương, Ban Thường trực UBMTTQ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành các kế hoạch hoặc văn bản hướng dẫn UBMTTQ cấp huyện, cấp xã thực hiện công tác giám sát của MTTQ trong cuộc bầu cử; nhiều nơi đã tổ chức hội nghị tập huấn, quán triệt công tác này cho cán bộ Mặt trận cơ sở và Ban Thanh tra nhân dân cấp xã nhằm phát huy vai trò của các tổ chức này để giám sát chặt chẽ các giai đoạn trong cuộc bầu cử. UBMTTQ các tỉnh, thành còn phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử và các tổ chức thành viên để thành lập các đoàn đi giám sát tất cả các khâu trong cuộc bầu cử từ cấp huyện tới tận cơ sở; hoặc tự mình đi kiểm tra, chỉ đạo và giám sát UBMTTQ cấp dưới thực hiện các nhiệm vụ của MTTQ trong bầu cử. Nhờ đó, MTTQ ở nhiều nơi đã kịp thời phát hiện được những sai sót ở một số công đoạn trong quá trình bầu cử, như: hồ sơ ứng cử chưa đúng luật, phiếu bầu, danh sách cử tri không đóng dấu của UBND xã, cử tri đi bầu hộ v.v... và đã nhanh chóng đề xuất với các tổ chức phụ trách bầu cử để xử lý kịp thời; góp phần để cuộc bầu cử diễn ra an toàn và đúng luật. Cuộc bầu cử năm nay có hai đặc điểm cần lưu ý: một là, trong cùng một ngày phải tiến hành tổ chức cả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016; hai là, một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường. Vì vậy, trách nhiệm tổ chức thực hiện của các cơ quan hữu quan trong bầu cử rất lớn và phức tạp, nhất là đối với địa phương, cơ sở, do vậy, công tác giám sát bầu cử là hết sức quan trọng. Đối với cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 lần này, MTTQ các cấp đã phấn đấu hoàn thành tốt các bước của quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH và HĐND ở Trung ương và địa phương, nhờ tích cực vận động nhân dân thực hiện dân chủ ở cơ sở và giám sát chặt chẽ các bước tiến hành quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH và HĐND. Hiện nay, MTTQ các cấp đang tập trung làm tốt các công việc tiếp theo của cuộc bầu cử, đặc biệt là công tác giám sát bầu cử và vận động nhân dân trực tiếp giám sát bầu cử, góp phần rất quan trọng làm cho cuộc bầu cử tiến hành dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và thắng lợi cho đến lúc công bố danh sách những người trúng cử ĐBQH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016. Với cơ chế giám sát toàn diện đối với mọi hoạt động tiến hành bầu cử của nhân dân và của MTTQ Việt Nam như vậy, quá trình tổ chức thực hiện cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 sẽ đảm bảo được các thủ tục, trình tự tiến hành bầu cử đúng tiêu chuẩn, đủ cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân, gánh vác trọng trách nặng nề của Quốc hội và của các cấp HĐND trên toàn quốc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nguyễn Thanh Bình

Tin nóng

Tin mới