Giám sát nguồn thông tin để phát hiện, xử lý các giao dịch thao túng TTCK

Gốc
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 115/2017/TT-BTC về hướng dẫn công tác giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán (TTCK).

Giám sát nguồn thông tin để phát hiện, xử lý các giao dịch thao túng TTCK - Ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thông tư này thay thế Thông tư số 13/2013/TT-BTC ngày 25/1/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giám sát giao dịch chứng khoán trên TTCK. Thông tư có hiệu lực từ ngày 8/12.

Thông tư này quy định trách nhiệm và quyền hạn của UBCKNN trong việc ban hành quy trình giám sát; quy chế phối hợp giữa UBCKNN, Sở GDCK và Trung tâm lưu ký nhằm phát hiện, xử lý các hành vi giao dịch nội bộ, thao túng TTCK, các giao dịch bị cấm khác và các hành vi vi phạm quy định pháp luật về chứng khoán và TTCK; yêu cầu các đối tượng giám sát báo cáo thông tin, tài liệu liên quan đến giao dịch chứng khoán.

Ngoài ra, các ngân hàng thương mại cung cấp dịch vụ mở tài khoản cho nhà đầu tư cũng có trách nhiệm cung cấp thông tin về số dư tài khoản của nhà đầu tư; cung cấp số liệu liên quan đến hoạt động đầu tư, giao dịch chứng khoán của quỹ đầu tư mà ngân hàng giám sát theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Các tổ chức, cá nhân khi tham gia giao dịch trên thị trường chứng khoán có trách nhiệm hợp tác với UBCKNN, sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu lý và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật khi được yêu cầu. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phối hợp sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông tư cũng quy định quyền và trách nhiệm của các sở giao dịch chứng khoán. Trong đó, ban hành quy trình giám sát đảm bảo công tác giám sát có hiệu quả; giám sát hoạt động giao dịch, cung cấp các dịch vụ liên quan đến giao dịch chứng khoán trong phạm vi thị trường của sở; rà soát các thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng, tin đồn liên quan đến các giao dịch bất thường; lập và gửi UBCKNN báo cáo định kỳ, bất thường hoặc theo yêu cầu về các đối tượng giám sát.

Cũng trong Thông tư này, quyền và trách nhiệm của Trung tâm lưu ký chứng khoán (TTLKCK) được quy định: Quản lý và giám sát việc duy trì các mức ký quỹ; xác định, điều chỉnh giới hạn vị thế đối với Công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh (TVBT), nhà đầu tư (NĐT) theo quy định; Yêu cầu tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi giám sát của TTLKCK có liên quan đến hoạt động bù trừ thanh toán chứng khoán báo cáo, giải trình, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác giám sát...

Phương thức giám sát của TTLKCK dựa trên dữ liệu về vị thế, ký quỹ của TVBT, NĐT; Các báo cáo định kỳ, thông tin phản ánh từ TVBT và các đối tượng khác tham gia TTCK phái sinh; Các nguồn tin trên các phương tiện thông tin đại chúng; Các nguồn thông tin khác; Yêu cầu các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng giám sát của TTLKCK cung cấp thông tin và giải trình để làm rõ thêm các dấu hiệu bất thường; Phối hợp với UBCKNN kiểm tra định kỳ hoặc bất thường đối với các đối tượng thuộc phạm vi giám sát của TTLKCK...

H.Giang

Tin nóng

Tin mới