Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 0,4%/năm theo chuẩn nghèo đa chiều

Đây là mục tiêu cụ thể trong Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp do UBND tỉnh ban hành.

Bên cạnh đó, đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ giảm nghèo. Cụ thể, hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho 100% người thuộc hộ nghèo, cận nghèo; đảm bảo cho vay đối với 100% hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo đủ điều kiện, có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; về giáo dục, thực hiện miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho trên 30.000 học sinh.

Phấn đấu hỗ trợ cho 1.000 người nghèo trong độ tuổi lao động có nhu cầu học nghề được hỗ trợ đào tạo nghề, tập huấn và định hướng nghề nghiệp, được ưu tiên giới thiệu việc làm để có việc làm ổn định. Cải thiện nhà ở cho 1.500 hộ nghèo có khó khăn về nhà ở; triển khai, xây dựng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, dự án mô hình giảm nghèo bền vững đạt 100% theo kế hoạch phân bổ vốn.

Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch là thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững; giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương; hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới; hỗ trợ người nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản...

UBND tỉnh đưa ra 5 nhóm giải pháp thực hiện kế hoạch. Cụ thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội, nhất là người dân, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong công tác giảm nghèo bền vững; phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, tinh thần “Tương thân, tương ái”, khơi dậy ý chí tự lực tự cường của người nghèo, chủ động vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước và xã hội.

Đồng thời thực hiện cơ chế phân cấp, trao quyền cho địa phương, cơ sở; tăng cường sự tham gia của người dân trong suốt quá trình xây dựng và thực hiện Chương trình. Khuyến khích và mở rộng hoạt động tạo việc làm công cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và người dân trên địa bàn thông qua các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, mô hình giảm nghèo.

Bên cạnh đó, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo. Ngoài kinh phí từ ngân sách Trung ương phân bổ, huy động tối đa các nguồn lực xã hội tham gia công tác giảm nghèo bền vững; bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và trách nhiệm tham gia thực hiện Chương trình của người dân, đối tượng thụ hưởng...

T.T

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/xa-hoi/giam-ty-le-ho-ngheo-binh-quan-0-4-nam-theo-chuan-ngheo-da-chieu-107910.aspx