Hanoinet - Trên địa bàn Hà Nội mở rộng, giáo dục nói chung và giáo dục mầm non nói riêng đang gặp rất nhiều khó khăn. Trong đó có tình trạng 4 không.