Sếp trực tiếp là người rất quan trọng và ảnh hưởng nhiều đến bạn cũng như công việc của bạn. Biết cách giao tiếp hiệu quả với sếp sẽ đem lại cho bạn rất nhiều lợi ích.