(SGGP).- Đó là phản ánh của nhiều giảng viên Đại học Quốc gia TPHCM về việc tổ chức giảng dạy thí điểm môn chính trị chương trình mới cho sinh viên.

Lý do là việc gộp các môn Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học thành môn học “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin” gây ra lúng túng trong giảng dạy vì đa số giảng viên không được đào tạo đủ 3 chuyên ngành chính trị nói trên. Hiện nay, Đại học Quốc gia TPHCM vẫn giao cho 3 giảng viên giảng dạy từng môn thay vì một giảng viên phải dạy 3 phần trong môn “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin” theo quy định. Bên cạnh đó, do thời lượng ít nên giảng viên không thể chuyển tải hết những nội dung trong giáo trình. T.Sơn