Giờ giấc công sở...

Gốc
“Quy chế văn hóa công sở” có mục đích: “Đảm bảo tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước; xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ...

Tin nóng

Tin mới