Giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của Nhà nước

Gốc
Chiều 7/7, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã hoàn thành Chương trình đề ra sau bốn ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc.

Giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của Nhà nước - Ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ban Chấp hành TƯ đã nhất trí về việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021; thảo luận, góp nhiều ý kiến làm sâu sắc thêm và thống nhất cao với Tờ trình của Bộ Chính trị về việc giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa mới bầu hoặc phê chuẩn theo quy định.

Ban Chấp hành TƯ nhất trí tiếp tục đề xuất, giới thiệu các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và các chức danh lãnh đạo khác của các cơ quan nhà nước đã được Hội nghị TƯ 2 khóa XII (họp tháng 3/2016) bỏ phiếu giới thiệu hoặc cho ý kiến thông qua; đồng thời đã ghi phiếu giới thiệu đối với các chức danh chưa lấy phiếu giới thiệu tại Hội nghị TƯ 2 và các chức danh có dự kiến thay đổi so với lần trước để Bộ Chính trị chính thức giới thiệu đề nghị Quốc hội xem xét, bầu hoặc phê chuẩn tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV theo quy định của pháp luật.

Giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ

Phát biểu bế mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, so với khóa XI, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa này đã được sửa đổi, bổ sung một số điểm mới. Đặc biệt, Quy chế lần này bổ sung thêm nhiều điểm mới quan trọng về trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Chính trị về định hướng, quan điểm, mục tiêu và một số giải pháp lớn về phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu bức thiết của cuộc sống trên một số lĩnh vực cụ thể.

Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra TƯ khóa này cũng đã kế thừa về cơ bản nội dung Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra TƯ khóa XI; đồng thời sửa đổi, bổ sung một số điểm về trách nhiệm, quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra TƯ, trong đó có việc kiểm tra, giám sát về kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý…

Việc thực hiện tốt các quy chế này sẽ góp phần phát huy tốt hơn nữa dân chủ trong sinh hoạt của Ban Chấp hành TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra TƯ, đồng thời giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; tăng cường sức mạnh tập thể, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội.

Quyết liệt hơn trong phòng chống tham nhũng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, để hoàn thành được mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và cả năm 2016 theo Nghị quyết của Ban Chấp hành TƯ, Nghị quyết của Quốc hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu, tìm ra các giải pháp hữu hiệu để giải quyết những vấn đề bức xúc hiện nay, tập trung sức phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược; chủ động giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước; cơ cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ công; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Tổng Bí thư cũng lưu ý công tác tư tưởng, tuyên truyền, báo chí, thông tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội; kiên quyết chấn chỉnh những lệch lạc, phản bác những luận điệu sai trái. Tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong Đảng, trước hết là trong Ban Chấp hành TƯ, trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Mỗi đồng chí TƯ phải gương mẫu giữ gìn phẩm chất, đạo đức, thật sự học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và tác phong của Bác Hồ; sửa đổi lề lối, phong cách công tác, sinh hoạt.

Vân Anh

Tin nóng

Tin mới