Bạn đang sống trong thời bình, lại đại diện cho giới trẻ Hà thành, bạn có cảm xúc hay suy nghĩ gì về những ngày tháng 10 lịch sử này???