Sau khi yêu cầu các NHTM xem xét việc tạm ngưng giữ hộ vàng, NHNN lại phát tín hiệu sẽ cấp phép và có hướng dẫn cụ thể về việc này. Tuy nhiên, nhiều NHTM nằm trong danh sách được cấp phép vẫn án binh bất động dịch vụ này, nghe ngóng tình hình rồi mới triển khai.