Giữ mãi tư tưởng tiến công cách mạng không ngừng

Cách mạng không ngừng là luận điểm quan trọng trong chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, lãnh đạo tư tưởng là khó nhất. Trong muôn vàn cái khó của tư tưởng thì khó nhất là tính kiên định mục tiêu, lý tưởng, dám dấn thân cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, tuyệt đối tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng của cách mạng. Nhìn lại hơn 90 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, có thể khẳng định: Nhờ có tư tưởng tiến công cách mạng không ngừng mà Đảng đã đưa dân tộc ta, nhân dân ta đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác.

Tư tưởng tiến công cách mạng không ngừng chính là sự vận dụng nhuần nhuyễn chủ nghĩa Mác - Lênin vào bối cảnh lịch sử của dân tộc ta. Đồng thời, đây cũng là sự đúc kết, kế thừa, phát huy truyền thống lịch sử dân tộc.

Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta trải dài mấy nghìn năm với vô vàn thách thức có tính thời đại. Trong tất cả mọi thử thách lịch sử, dân tộc ta, cách mạng nước ta luôn bị đặt trong tình thế phải “lấy yếu chống mạnh”, nên vũ khí tư tưởng được đặt lên hàng đầu.

Khi mới thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ là một lực lượng nhỏ trong xã hội, không có quân đội, không có vũ khí, nhưng thực sự là đốm lửa cách mạng tiên phong soi đường cho đồng bào ta tranh đấu, giành lại độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc. Những luận thuyết được thể hiện trong cuốn “Đường kách mệnh”, những định hướng căn bản được nêu trong các văn kiện đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo, tuy không nhiều song đã kẻ ra những vệt chỉ đỏ lịch sử cách mạng, lựa chọn hướng đi đúng quy luật lịch sử và xu thế thời đại. Tầm nhìn chiến lược vượt cả trăm năm mà Nguyễn Ái Quốc hoạch định đã giúp Đảng ta ngay thuở khai sinh đã có tư tưởng xuyên suốt thời đại. Đó là tư tưởng được Người trả lời đĩnh đạc với đối phương rằng, “cái mà tôi cần nhất trên đời là độc lập cho Tổ quốc tôi, tự do cho đồng bào tôi”. Để đạt được mục tiêu tối thượng đó, Chánh cương vắn tắt của Đảng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soạn thảo đã xác định phải “làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”. Nghĩa là làm cách mạng dân tộc dân chủ tiến lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

Như vậy, tư tưởng cách mạng không ngừng chính là sự nhận thức sáng suốt của Đảng về con đường đi phù hợp quy luật lịch sử cho dân tộc Việt Nam. Chính nhờ vào tính chủ động xác định tư tưởng cách mạng không ngừng mà Đảng lãnh đạo nhân dân ứng phó nhạy bén với mọi tình huống, vượt qua mọi thách thức lịch sử.

Xâu chuỗi lại, có thể khẳng định: Đảng ta là một Đảng có tư tưởng cách mạng tiến công không ngừng, nhờ đó mà lãnh đạo nhân dân vượt qua mọi thách thức. Cơ đồ Việt Nam hôm nay là “cánh đồng vui” được “cày xới, gieo trồng”, đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và xương máu của biết bao thế hệ. Tự hào nhưng không tự mãn, tiến công không ngừng nhưng không có nghĩa là bước đi ngẫu hứng, mà đó phải là tư duy đổi mới và hành động cách mạng có cơ sở, có luận cứ khoa học, được hội tụ bởi lý luận cách mạng và đúc kết thực tiễn. Trong lao tù đế quốc, có những lúc lực lượng lãnh đạo của Đảng, tổ chức cơ sở của Đảng bị tổn hại nghiêm trọng, song nhờ dựa vào nhân dân, kiên định mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, nên Đảng đã gây dựng lại phong trào. Người đi trước ngã xuống, người phía sau lập tức xông lên, bất chấp “gươm kề cổ, súng kề tai” vẫn tuyệt đối tin tưởng cách mạng nhất định thành công. Niềm tin sắt đá như vậy chính là vũ khí bất khả chiến bại của người chiến sĩ cộng sản, gây khiếp đảm và thán phục đến mức không thể nào hiểu được của kẻ thù. Lịch sử hơn 90 năm có Đảng lãnh đạo là những trang vàng chói lọi nhất, mang tên “Thời đại Hồ Chí Minh” - thời đại vượt thác ghềnh lịch sử, tiến công cách mạng không ngừng, quyết bảo vệ quyền độc lập, tự do dân tộc.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bắt đầu diễn ra hôm nay (25-1) sẽ là một dấu mốc quan trọng, giao thời lịch sử cách mạng sau 35 năm đổi mới thành công và mở ra vận hội dựng xây Tổ quốc ta "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn". Mỗi cán bộ, đảng viên trước hết phải tự mình kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, giữ cho được khí chất cộng sản, giữ cho được thanh danh “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”, hạt nhân của đại đoàn kết, tiêu biểu cho tinh thần đổi mới sáng tạo phát triển, cổ vũ, khích lệ, dẫn đường cho đồng bào ta, đất nước ta, dân tộc ta bước tới đài vinh quang.

Trần Thanh Quế

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/luan-ban-hanh-dong/989492/giu-mai-tu-tuong-tien-cong-cach-mang-khong-ngung