Giữ vững an ninh đất nước để phát triển bền vững

Gốc
Tổng Bí thư nêu rõ, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải luôn đề cao cảnh giác, phát hiện và kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động xâm hại độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc...

Tin nóng

Tin mới