Giữ vững bản chất giai cấp của Đảng

Gốc
ICTnews - Đảng Cộng sản Việt Nam là đội Tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, việc giữ vững và tăng cường hơn nữa bản chất giai cấp công nhân của Đảng đang là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của thời kỳ mới - thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Nói bản chất giai cấp công nhân của Đảng không chỉ để cho đúng lý luận, mà điều quan trọng còn là thể hiện trong thực tiễn xây dựng Đảng, trong hành động của Đảng. Bản chất giai cấp công nhân của Đảng không trừu tượng, nó được thể hiện trước hết ở hệ tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, ở lý tưởng và mục tiêu của Đảng là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản, lý tưởng và mục tiêu đó phải được cụ thể hóa từng bước thành đường lối và chính sách cơ bản của Đảng trong việc lãnh đạo nhà nước và toàn xã hội. Bản chất giai cấp công nhân của Đảng còn phải được thể hiện ở tổ chức của Đảng, trước hết là quy định và thực hiện những nguyên tắc cơ bản về tổ chức và sinh hoạt Đảng, được thể hiện ở trình độ tư tưởng và phẩm chất đạo đức của đảng viên... Phai nhạt hoặc đánh mất bản chất giai cấp của Đảng thì đồng nghĩa với phai nhạt hoặc đánh mất lý tưởng cách mạng của Đảng, phai nhạt hoặc đánh mất vai trò tiên phong của Đảng đối với giai cấp công nhân, đối với nhân dân lao động và dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân. Nói như vậy không có nghĩa là chỉ công nhân mới vào Đảng, lịch sử Đảng từ ngày ra đời cho đến nay đã chứng minh người vào Đảng không chỉ là công nhân mà còn là nông dân, trí thức, thợ thủ công, người buôn bán, thậm chí có cả tư sản, địa chủ mà số ít người này thời cách mạng dân tộc dân chủ hoàn toàn đồng tình với lý tưởng của giai cấp công nhân và tự nguyện chiến đấu dưới ngọn cờ của giai cấp công nhân. Và, đương nhiên chúng ta cũng hiểu công nhân ngày nay khác với công nhân đầu thế kỷ 20, càng khác với công nhân thế kỷ 19, thậm chí khác với cả công nhân giữa và cuối thế kỷ 20. Chúng ta cũng đã có thời gian để kiểm nghiệm rằng giai cấp công nhân không chỉ vì nghèo khổ mà có tính cách mạng, điều quan trọng nhất là giai cấp công nhân tiêu biểu cho phương thức sản xuất mới - phương thức sản xuất công nghiệp, lao động tập thể trong dây chuyền và kỷ luật chặt chẽ, nhờ đó mà có tính cách mạng nhất. Chỉ có lợi ích của giai cấp công nhân mới tiêu biểu được cho lợi ích của toàn thể nhân dân lao động và lợi ích của toàn dân tộc. Để phản ánh trực tiếp lợi ích của giai cấp công nhân thì cũng phải tăng cường thành phần công nhân trong Đảng, trong đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể nhân dân, như Nghị quyết Đại hội IX, Đại hội X đề ra. Vững vàng bản chất giai cấp công nhân, Đảng chắc chắn có đủ tư thế, tư cách và tất yếu lãnh đạo toàn diện đất nướ, xã hội ta.

Tin nóng

Tin mới