Năm 2011 là một năm khó khăn đối với đất nước ta, nhưng nền kinh tế - xã hội của đất nước cũng đã đạt được một số kết quả quan trọng, có bước tăng trưởng khá cao so với các nước trong khu vực; thu ngân sách tăng, từng bước kiềm chế được lạm phát... Qua đó, chứng tỏ sự lãnh đạo, điều hành của Đảng, Chính phủ, Quốc hội là đúng và kịp thời.

Tuy nhiên, do giá cả thị trường tăng, cho nên đời sống của người dân, nhất là người nghèo vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Để giúp người nghèo bớt khó khăn, đề nghị Chính phủ, các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương tăng nguồn vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội để người nghèo được vay thêm vốn xóa đói, giảm nghèo. Hiện nay, mức cho vay bình quân của hộ nghèo để xóa đói, giảm nghèo mới từ bảy đến 10 triệu đồng, còn thấp so với yêu cầu của việc đầu tư cho sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, thực hiện xóa đói, giảm nghèo. Đề nghị sớm có chính sách hỗ trợ thêm cho các hộ cận nghèo, nhất là các hộ sát chuẩn nghèo để mua bảo hiểm y tế (hiện nay mới có 13% hộ cận nghèo có thẻ bảo hiểm y tế).

Đặc biệt là sớm có biện pháp giúp phụ nữ vùng sâu, vùng cao, vùng dân tộc thiểu số vươn lên xóa đói, giảm nghèo. Theo Luật Bình đẳng giới, phụ nữ nghèo cư trú ở vùng sâu, vùng xa, là đồng bào dân tộc thiểu số, trừ các đối tượng đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, khi sinh con đúng chính sách dân số sẽ được hỗ trợ theo quy định của Chính phủ. Luật Bình đẳng giới được thông qua năm 2006, nhưng đến nay, chính sách hỗ trợ cho những phụ nữ nghèo khi sinh con vẫn chưa được thực hiện. Đề nghị Chính phủ có cơ chế, chính sách hỗ trợ cho những chị em thuộc đối tượng nêu trong Luật Bình đẳng giới, để chị em khi sinh con có kinh phí mua một số vật dụng và bồi dưỡng sức khỏe.