Góc thư giãn - giải trí ngày 18.4

Gốc
Bằng cấp coi là cái thước đo/ Bằng mà chẳng có chịu co ro!/ Bằng mua cũng lắm sao mà kể/ Bằng giả nhiều hơn khó thể so!

Chuyện bằng cấp! Tranh của Tấn Phú Bằng cấp coi là cái thước đo Bằng mà chẳng có chịu co ro! Bằng mua cũng lắm sao mà kể Bằng giả nhiều hơn khó thể so! Bằng thật - người tài đâu phải ít Bằng giả -vị mượn lại thêm lo! Bằng phô in thiếp thường là đẹp Bằng rởm cần gom… bỏ đốt lò! Phạm Quý Tích Tranh của Duy Liên Tranh của Đốp Tranh của Đốp

Tin nóng

Tin mới