Góp ý các dự thảo Báo cáo tổng kết và Nghị quyết của Tỉnh ủy về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng

Gốc
Chiều 4.5, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tổ chức họp để thông qua các dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy khóa XIX; Nghị quyết của Tỉnh ủy khóa XX về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại tạo động lực cho phát triển. Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì buổi họp.

Trong những năm qua, nhất là trong giai đoạn 2016-2020, cùng với sự quan tâm đầu tư của Trung ương, tỉnh Quảng Ngãi đã huy động được nhiều nguồn lực để tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Trong đó, hạ tầng giao thông đã có bước phát triển mạnh, đầu tư phát triển hạ tầng đô thị có bước chuyển biến tích cực.

Bên cạnh đó hạ tầng thủy lợi, ứng phó biến đổi khí hậu, điện, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ, thông tin - truyền thông, văn hóa - thể thao - du lịch, hạ tầng khu kinh tế, các khu công nghiệp cũng được quan tâm đầu tư nên đã tạo ra diện mạo mới cho tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xóa đói giảm nghèo, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn nhiều hạn chế như: Hệ thống kết cấu hạ tầng của tỉnh vẫn còn nhiều bất cập, đầu tư thiếu đồng bộ và chưa hiện đại nên chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội kể cả trước mặt và lâu dài.

Hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, hạ tầng đô thị, du lịch phát triển chậm; hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp chưa hoàn thiện; công trình ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu còn yếu kém; hệ thống cấp, thoát nước còn bất cập, chất lượng nước thấp, nhiều vùng chưa có nước sạch sử dụng, hạ tầng thương mại, dịch vụ chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là khu vực nông thôn, miền núi; hạ tầng xã hội còn thiếu cả về số lượng lẫn chất lượng...

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu tại cuộc họp

Trên cơ sở thực tiễn 5 năm 2016 - 2020 và yêu cầu của bối cảnh tình hình mới, quan điểm chỉ đạo của tỉnh là cần phải đổi mới mạnh mẽ về tư duy, huy động tối đa các nguồn lực xã hội; khuyến khích các tổ chức, các thành phần kinh tế đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đa dạng hóa các hình thức đầu tư. Xây dựng danh mục ưu tiên đầu tư hệ thống giao thông theo quy hoạch; các công trình quan trọng, thiết yếu ở thành phố Quảng Ngãi và các đô thị.

Quy hoạch, đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phải đồng bộ và hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, gắn kết chặt chẽ với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch ngành, lĩnh vực; phát huy hiệu quả của liên kết vùng….

Theo đó, dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy khóa XX về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại tạo động lực cho phát triển xác định mục tiêu tổng quát là huy động nguồn lực xã hội cùng với ngân sách nhà nước đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo động lực cho phát triển. Phấn đấu đến năm 2025 Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của Vùng miền Trung.

Dự thảo Nghị quyết cũng đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ phát triển hạ tầng giao thông; hạ tầng đô thị; hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế; hạ tầng thương mại; hạ tầng cung cấp điện; hạ tầng giáo dục, đào tạo, y tế;…

Để hoàn thiện dự thảo trình cơ quan có thẩm quyền xem xét thông qua, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đề nghị, cơ quan chủ trì soạn thảo (Sở GTVT) cần tiếp thu toàn bộ các ý kiến của đại biểu tại cuộc họp. Trên cơ sở đó, chọn lọc những ý kiến phù hợp để đưa vào nội dung dự thảo Báo cáo tổng kết và Đề án, Nghị quyết của Tỉnh ủy về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại tạo động lực cho phát triển.

Các sở, ngành, địa phương tập trung rà soát lại công việc của ngành, địa phương mình để tiếp tục tham gia góp ý, đảm bảo chất lượng và có tính khả thi trong thực tiễn khi Nghị quyết ban hành gửi cho Sở GTVT tổng hợp, chậm nhất trước 15.5.2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh: Tinh thần của xây dựng Nghị quyết lần này là làm đến đâu chắc đến đó, làm cái nào ra cái đó. Đồng thời, trong xây dựng đề án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng lần này cần bám sát vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; bám sát vào định hướng các quy hoạch của tỉnh cho giai đoạn tới.

H.P

Nguồn Quảng Ngãi http://baoquangngai.vn/channel/2022/202105/gop-y-cac-du-thao-bao-cao-tong-ket-va-nghi-quyet-cua-tinh-uy-ve-dau-tu-phat-trien-ket-cau-ha-tang-3055254/