Hồ sơ về Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội được viết bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh, gồm 9 mục, 162 trang