H?c sinh Th? ?? tr? t?i kh?m ph? th? gi?i ?i?n ?nh b?ng ti?ng Anh

Gốc
(VTC News) - Trung t?m ACET ?? t? ch?c ch??ng tr?nh First Steps Gala v?i m?c ti?u t?o ra s?n ch?i b? ?ch cho c?c b?n h?c sinh l?a tu?i trung h?c c? s? c? ni?m ?am m? v? y?u th?ch ti?ng Anh.

V?i m?c ti?u t?o ra m?t s?n ch?i b? ?ch v? th?c s? chuy?n nghi?p cho c?c b?n h?c sinh l?a tu?i trung h?c c? s? c? ni?m ?am m? v? y?u th?ch ti?ng Anh, Trung t?m ACET ?? t? ch?c ch??ng tr?nh First Steps Gala l?n ??u ti?n v?o m?a h? n?m 2013.

Ch??ng tr?nh thu h?t ??ng ??o h?c sinh tham gia.

Ch??ng tr?nh ?? b?t ng? nh?n ???c s? h??ng ?ng h?t s?c nhi?t t?nh kh?ng nh?ng t? c?c b?n h?c sinh, c?c b?c ph? huynh m? c?n nh?n ???c ??nh gi? cao t? c?c t? ch?c gi?o d?c , c? quan ban ng?nh v? c?c ??n v? truy?n th?ng tr?n ??a b?n H? N?i.
T?i nay, Ch??ng tr?nh First Steps Gala ?? tr? th?nh ch??ng tr?nh th??ng ni?n, thu h?t s? quan t?m c?a h?u h?t h?c sinh trung h?c c? s? tr?n ??a b?n H? N?i c?ng nh? c?c t?nh l?n c?n.
Th?nh c?ng c?a ch??ng tr?nh ch?nh l? vi?c t?o c? h?i ?? c?c em h?c h?i, r?n luy?n, ??m ch?m trong m?i tr??ng ti?ng Anh th?ng qua vi?c ti?p c?n, t?m hi?u nhi?u ch? ?? ph? h?p v?i l?a tu?i c?a m?nh, qua ?? kh?i d?y h?ng th? v? nu?i d??ng ni?m ?am m? ng?n ng? c?a c?c em.
Kh?ng nh?ng th?, vi?c th? hi?n t?i n?ng c?a m?nh tr?n m?t s?n kh?u chuy?n nghi?p sau g?n 02 th?ng h?c t?p, r?n luy?n v? l?m vi?c nh?m trong su?t m?a h? ?? gi?p c?c em trau d?i ???c r?t nhi?u ki?n th?c c?ng nh? nh?ng k? n?ng m?m c?n thi?t cho t??ng lai m?t c?ch h?t s?c t? nhi?n.

Ch??ng tr?nh Gala n?m nay m? ph?ng m?t l? trao gi?i OSCAR.

Ti?p n?i th?nh c?ng c?a ch??ng tr?nh trong nh?ng n?m v?a qua, n?m nay, trung t?m ACET ti?p t?c ??i m?i n?i dung, ch? ?? c?a ch??ng tr?nh v? thu h?t s? tham gia c?a h?n 1.000 ph? huynh v? c?c em h?c sinh. V?i ch? ?? gC?ng ACET kh?m ph? th? gi?i ?i?n ?nh h.
C?c em ?? c? c? h?i t?m hi?u v? v?n h?a, l?ch s?, c?c n?t ??c tr?ng c?a nhi?u n??c tr?n th? gi?i th?ng c?c t?c ph?m ?i?n ?nh n?i ti?ng trong su?t 02 th?ng h? v?a qua c?ng v?i c?c gi?o vi?n b?n ng? t?i ACET v? th? hi?n nh?ng ki?n th?c m?nh ti?p thu ???c th?ng qua c?c d? ?n nh?m v? c?c ti?t m?c chu?n b? cho s?n kh?u c?a ??m Gala.
Theo s?t ch? ??, k?t c?u c?a ch??ng tr?nh Gala n?m nay m? ph?ng m?t l? trao gi?i OSCAR v?i 06 h?ng m?c gi?i th??ng ch?nh ?? c?c b?n h?c sinh thi t?i bao g?m" gGi?i th??ng ?p ph?ch qu?ng c?o phim ?n t??ng nh?t h, gGi?i th??ng b?nh lu?n phim hay nh?t h, gGi?i th??ng m? ph?ng phim xu?t s?c nh?t h, gGi?i th??ng phim ng?n qua tranh hay nh?t h, gGi?i th??ng th? hi?n nh?c phim ?n t??ng nh?t h v? cu?i c?ng l? gGi?i th??ng phim ng?n xu?t s?c nh?t h.
Xuy?n su?t ch??ng tr?nh l? ph?n giao l?u h?t s?c th? v? gi?a c?c b?n MC v?i t?ng nh?m v? chia s? c?a c?c b?n v? c?m x?c c?a m?nh khi nh?n ???c c?c gi?i th??ng c?ng nh? nh?ng kh? kh?n m? c?c b?n g?p ph?i trong qu? tr?nh chu?n b?.

??c bi?t, vi?c t?t c? n?i dung c?c ti?t muc c?ng nh? ph?n giao l?u chia s? ??u ???c c?c em h?c sinh th? hi?n b?ng ti?ng Anh m?t c?ch th?nh th?o tr?n s?n kh?u ?? khi?n cho c?c b?c ph? huynh v? c?c kh?ch m?i h?t s?c b?t ng? v? th?ch th?.
Ch? H? Th? Thanh L? (ph? huynh c?a b?n Nguy?n Huy Anh) cho bi?t: gT?i r?t b?t ng? v?i nh?ng g? con th? hi?n ng?y h?m nay. C? th? n?i, con ?? kh? m?nh d?n v? tr??ng th?nh h?n r?t nhi?u ch? sau m?t m?a h? tham gia ch??ng tr?nh First Steps t?i ACET. ??c bi?t, c?ch con giao ti?p ti?ng Anh m?t c?ch t? nhi?n tr?n s?n kh?u khi?n t?i th?y r?t th? v? h.
?ng Richard Madden (Ph? Gi?m ??c H?c v?, Trung t?m ACET H? N?i) h?o h?ng n?i: gCh?ng t?i r?t t? h?o v?i nh?ng g? c?c em th? hi?n ng?y h?m nay. C?c em ?? ch? ??ng trong t?t c? c?c kh?u chu?n b? c?c ti?t m?c, k?ch b?n c?ng nh? l?i d?n cho ch??ng tr?nh. C?c b?n h?c vi?n ??m nhi?m vai tr? MC c?ng ?? l?m r?t t?t c?ng vi?c c?a m?nh h?m nay. V?i vai tr? ch? l? ng??i d?n d?t, h? tr? c?c em, b?n th?n t?i v? c?c gi?o vi?n c?a ACET th?y ??y th?c s? l? m?t ph?n th??ng l?n d?nh cho m?nh h

B? Kim Cleary.

B? Kim Cleary (??i di?n c?a ??i s? Qu?n ?c t?i Vi?t Nam) cho bi?t: gB?t ng? l? c?m x?c c?a t?i khi ???c xem ph?n bi?u di?n ho?n to?n b?ng ti?ng Anh m?t c?ch sinh ??ng v? ??y s?ng t?o b?i c?c em h?c vi?n ACET trong ch??ng tr?nh ng?y h?m nay h.

?ng Do?n H?ng H? (Ph? Ch? t?ch Trung ??ng H?i Sinh vi?n Vi?t Nam) chia s?: "Ch??ng tr?nh First Steps Gala ng?y h?m nay c?ng l? m?t minh ch?ng cho nh?ng n? l?c c?a ACET trong vi?c ??m m?m t?i n?ng c?a th? h? tr? Vi?t Nam v? t?i ??nh gi? r?t cao ?i?u n?y. Hi v?ng trong t??ng lai, Trung t?m s? ti?p t?c t?o nhi?u c? h?i h?n n?a cho thanh thi?u ni?n Vi?t Nam c?ng ph?n ??u h?c t?p v? r?n luy?n, ??c bi?t l? kh? n?ng ti?ng Anh ?? c? th? ??t ???c th?nh c?ng trong m?i tr??ng h?c t?p v? l?m vi?c to?n c?u hi?n nay. h
Trung t?m ??o t?o Anh ng? ?c (ACET) ph?i h?p v?i c?c ??i t?c s? t? ch?c L? trao gi?i ACET OSCAR v?i ch? ?? gC?ng ACET kh?m ph? th? gi?i ?i?n ?nh h h??ng t?i k? ni?m Ng?y Qu?c t? Thanh Thi?u ni?n 12/08/2015.

Minh H?i

Video ?ang ???c xem nhi?u

Tin nóng

Tin mới