(VTC News) ? 6 ch? thuy?n du l?ch ho?t ??ng tr?n b?n Thung Nai, H?a B?nh ?? b? m?t s? ??i t??ng uy hi?p, c??ng ?o?t t?i s?n.

Ph?ng C?nh s?t ?i?u tra t?i ph?m v? tr?t t? x? h?i (PC45) C?ng an t?nh H?a B?nh ?? ra l?nh b?t kh?n c?p ??i v?i 3 ??i t??ng g?m ??ng Thanh S?n (sinh n?m 1983); ??ng Xu?n T?ng (sinh n?m 1989) c?ng tr? t?i t?i t? 16, ph??ng Ch?m M?t v? Ng? Qu?c Nam (sinh n?m 1984) tr? t?i x? D?n Ch?, th?nh ph? H?a B?nh ?? ?i?u tra l?m r? v? h?nh vi c??ng ch? t?i s?n.

B?n Thung Nai - H?a B?nh. ?nh minh h?a

Tr??c ??, ng?y 19/7, l?c l??ng c?ng an nh?n ???c tin b?o v? vi?c c? m?t s? ??i t??ng c? h?nh vi c??ng ?o?t t?i s?n c?c ch? thuy?n du l?ch ho?t ??ng t?i b?n Thung Nai , Cao Phong, H?a B?nh.
Sau khi ?i?u tra, b??c ??u c? quan ch?c n?ng x?c ??nh 3 ??i t??ng tr?n ?? c? h?nh vi c??ng ?o?t s? ti?n 1,7 tri?u ??ng ??i v?i 6 b? h?i l? ch? thuy?n du l?ch ?ang ho?t ??ng t?i b?n Thung Nai.
Hi?n v? vi?c ?ang ???c C?ng an t?nh H?a B?nh ti?p t?c ?i?u tra, l?m r?.
?? Long

Video ?ang ???c xem nhi?u