Trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là sau khi Việt Nam là thành viên chính thức của Tổ chức thương mại quốc tế (WTO), hoạt động chuyển giao và đổi mới công nghệ đối với các doanh nghiệp càng trở nên cấp bách hơn trong sự cạnh tranh gay gắt về thị trường gắn liền với sự tồn vong, phát triển của doanh nghiệp