Tổng kinh phí 40 tỷ đồng, với gần 40 gói dự toán công trình lớn hơn và nhỏ hơn 500 triệu đồng