Hà Tây, Hòa Bình, Vĩnh Phúc đã thực hiện nghiêm túc việc rà soát các dự án trong ranh giới mở rộng thủ đô. Còn Hà Nội triển khai chậm nên chưa có kết quả đầy đủ.