Hà Nội chưa giải quyết dứt điểm tồn đọng khiếu nại về đất đai từ 2009-2013

Gốc
Theo báo cáo của Ban Pháp chế - HĐND TP. Hà Nội, hiện thành phố còn một số quyết định giải quyết khiếu nại chưa tổ chức thực hiện dứt điểm, tồn đọng kéo dài từ những năm 2009 - 2013, liên quan đến cơ chế, chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB), công tác quản lý sử dụng đất...

Hà Nội chưa giải quyết dứt điểm tồn đọng khiếu nại về đất đai từ 2009-2013 - Ảnh 1

Theo Ban Pháp chế, HĐND TP. Hà Nội, hiện thành phố chưa thực hiện dứt điểm tồn đọng khiếu nại về đất đai từ 2009-2013.

Ban Pháp chế - HĐND TP. Hà Nội vừa kết thúc đợt giám sát việc tổ chức, thực hiện các kết luận sau thanh tra của UBND TP. Hà Nội. Theo báo cáo của đơn vị này, trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, thành phố đã tổ chức 152 cuộc thanh tra, kiểm tra công vụ và đến nay đã thực hiện cơ bản xong 91 kết luận.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức về kỷ cương công vụ và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp thành phố.

Hoạt động thanh tra cũng đã kịp thời phát hiện thiếu sót, tồn tại liên quan đến trách nhiệm của cán bộ công chức trong thực thi công vụ, như tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đồng thời, đã kiến nghị khắc phục một số sai phạm, hình thức xử lý, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân. Cùng với đó, công tác tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật cũng đã được thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt, giải quyết có hiệu quả.

Theo báo cáo, thời gian qua, Thành phố đã tổ chức thực hiện dứt điểm 292/426 quyết định giải quyết khiếu nại, đạt 68,54%. Hiện còn một số quyết định giải quyết khiếu nại chưa tổ chức thực hiện dứt điểm, tồn đọng kéo dài từ những năm 2009 - 2013, liên quan đến cơ chế, chính sách bồi thường GPMB, công tác quản lý sử dụng đất...

Việc tổ chức thực hiện các thông báo kết luận giải quyết tố cáo cũng được các sở, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đến nay, đã tổ chức thực hiện xong 236/485 thông báo kết luận, đạt 48,65%, còn lại 249 kết luận giải quyết tố cáo đang tổ chức thực hiện.

Nhận định về tình hình thực hiện kết luận sau thanh tra, Trưởng Ban Pháp chế Nguyễn Hoài Nam cho rằng, mặc dù đã có nhiều cố gắng, song việc tổ chức thực hiện các kết luận sau thanh tra công vụ ở một số đơn vị còn chậm. Việc triển khai thanh tra tại các đơn vị chưa đồng đều.

Ngoài ra, công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa sâu sát, quyết liệt, dẫn đến các vụ việc chưa thực hiện dứt điểm. Kết quả tổ chức thực hiện các quyết đinh giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo chưa cao. Tiến độ tổ chức thực hiện các kết luận giải quyết tố cáo còn chậm, để kéo dài, tỷ lệ thấp.

“Nhiều vụ việc thuộc thẩm quyền quận, huyện đã thực hiện xong, nhưng chậm ban hành văn bản thông báo trả lời công dân, kết thúc vụ việc, chính là nguyên nhân tiếp tố kéo dài”, ông Nam cho biết.

Trước tình hình trên, Ban Pháp chế kiến nghị UBND TP. Hà Nội cần tăng cường công tác lãnh đạo, kiểm tra các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, chỉ đạo xây dựng kế hoạch để đẩy nhanh tiến độ tổ chức thực hiện các kết luận sau thanh tra công vụ; quyết định giải quyết khiếu nại; thông báo kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật

Đồng thời, cần quy định cụ thể tiến độ, thời gian tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện; quy định rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân trong việc tổ chức thực hiện và cơ chế xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân không thực hiện, chậm thực hiện hoặc không báo cáo, chậm báo cáo hay báo cáo không đầy đủ kết quả thực hiện.

Đối với UBND các quận, huyện, thị xã, cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện 39 kết luận thanh tra công vụ, 97 quyết định giải quyết khiếu nại, 181 thông báo kết luận tố cáo chưa giải quyết dứt điểm thuộc địa bàn từng quận, huyện, thị xã...

Reatimes.vn

Tin nóng

Tin mới