Chiều 01/12, kỳ họp thứ 14 HĐND TP Hà Nội đã tiến hành thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng năm 2016.

Về kinh tế 2016, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) Hà Nội đặt mục tiêu đạt 8.5-9.0%; GRDP bình quân đầu người 85-87 triệu đồng; tốc độ tăng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 11.0-12.0%; tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu 7.0-8.0%.

Về đô thị, môi trường trong năm tới, tỷ lệ dân số thành thị dùng nước sạch 100%; tỷ lệ dân số nông thôn dùng nước hợp vệ sinh 100%, trong đó nước sạch 38%; số xã được công nhân đạt tiêu chí nông thôn mới tăng thêm 22 xã; tỷ lệ rác thải sinh hoạt thu gom và vận chuyển trong ngày khu vực đô thị 98%, khu vực nông thôn 87%; 100% các cụm công nghiệp xây dựng mới khi đi vào hoạt động có trạm xử lý nước thải, 50% các cụm công nghiệp đã hoạt động có trạm xử lý nước thải…./.