Máy này đổi với máy 6030 của em chắc hợp đó, hình thức tương đương nhau.

Máy này đổi với máy 6030 của em chắc hợp đó, hình thức tương đương nhau.