Hà Nội giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công với cách mạng

Gốc
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đã ký ban hành Kế hoạch số 170/KH-UBND giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công với cách mạng TP.

Hà Nội giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công với cách mạng - Ảnh 1

Theo Kế hoạch, đối tượng giải quyết hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với hồ sơ đã lập trước ngày 01/7/2013 theo đúng quy định tại từng thời điểm nhưng còn thiếu giấy tờ, thủ tục hoặc hồ sơ đã được thiết lập đầy đủ nhưng do thay đổi chính sách nên chưa được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Không xem xét đối với các trường hợp đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận không đủ điều kiện xác nhận liệt sĩ, thương binh theo quy định pháp luật.

UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Lao động-Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp các cơ quan liên quant ham mưu UBND TP Hà Nội tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch (hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội). Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyên truyền, thông tin rộng rãi kế hoạch giải quyết hồ sơ của người có công còn tồn đọng trên các phương tiện thông tin truyền thông, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử TP, Đài PT&TH Hà Nội, Báo Hà Nội Mới ít nhất 3 kỳ những trường hợp đã được Ban chỉ đạo cấp TP thống nhất.
Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Công an TP Hà Nội và các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền của đơn vị triển khai thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ theo Kế hoạch của UBND TP Hà Nội.
UBND TP Hà Nội đề nghị UB MTTQ TP Hà Nội tiếp tục thực hiện giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, tiếp nhận ý kiến của quần chúng Nhân dân, phản ánh kịp thời để các cơ quan chức năng có trách nhiệm giải quyết, bảo đảm các chế độ ưu đãi đối với người có công được thực thi nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời và công bằng.
UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền việc triển khai giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công trên phương tiện thông tin đại chúng, quán triệt qua các cuộc họp, hội nghị đến các ban, ngành đoàn thể các cấp….

Tin nóng

Tin mới