(VietNamNet) - Đáp ứng yêu cầu của bạn đọc, chúng tôi xin đăng tải lịch cắt điện trên địa bàn Hà Nội ngày thứ hai (14/4/2008)