Hà Nội: Hơn 400 cán bộ, phóng viên học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Gốc
Sáng 9-4, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị cán bộ, phóng viên khối báo chí - xuất bản Hà Nội nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII.

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội… cùng hơn 400 cán bộ, phóng viên, biên tập viên khối báo chí - xuất bản của thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học cho biết, việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với các cán bộ, phóng viên báo chí. Thông qua nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng giúp các cán bộ, phóng viên thực hiện và tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí, hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Các cán bộ, phóng viên, biên tập viên tham dự hội nghị được nghe Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học quán triệt nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm, giai đoạn 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025); những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Cùng với đó, đồng chí Phạm Thanh Học cũng quán triệt các nội dung chính trong 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII được ban hành ngày 17-3-2021.

Đình Hiệp

Nguồn Hà Nội Mới http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/995901/ha-noi-hon-400-can-bo-phong-vien-hoc-tap-nghi-quyet-dai-hoi-lan-thu-xiii-cua-dang