Hà Nội: Lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí

Gốc
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Quyết định số 6334/QĐ-UBND thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí TP Hà Nội đến năm 2025, có xét đến năm 2030.

Theo Quyết định, Chủ tịch Hội đồng là ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm các ông Lê Hồng Thăng, Giám đốc Sở Công Thương, ông Trần Ngọc Nam, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Hà Nội: Lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí - Ảnh 1

Các Ủy viên phản biện gồm: Ông Ngô Quý Tuấn, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc; ông Nguyễn Thành Công, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội.
Ngoài ra còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã là Ủy viên Hội đồng.

Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí TP Hà Nội giai đoạn đến năm 2025, có xét đến năm năm 2030 giúp UBND TP Hà Nội đánh giá, thẩm định Dự án “Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí TP Hà Nội giai đoạn đên năm 2025, có xét đến năm 2030” theo quy định tại Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ; Quyết định số 5600/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 cua UBND TP Hà Nội phê duyệt đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí “Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn đên năm 2025, có xét đến năm 2030”; Quyết định số 4380/QĐ-UBND ngày 07/7/2017 của UBND TP điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 5600/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của UBND TP và các văn bản pháp luật hiện hành.
Hội đồng thẩm định hoạt động theo quy định tại Thông tư số 50/2015/TT- BCT ngày 28/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phát triển ngành công nghiệp và thương mại.
Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí TP Hà Nội giai đoạn đến năm 2025, có xét đến năm 2030 làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Như Hương

Tin nóng

Tin mới