ND - Theo Quyết định số 137/2007/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn, người bị Nhà nước thu hồi đất được bồi thường và không được bồi thường trong các trường hợp sau.