Mục đích phát hành trái phiếu nhằm huy động nguồn vốn đầu tư theo tiến độ các công trình trọng điểm đã được HĐND TP thông qua tại Nghị quyết 16/NQ-HĐND ngày 5/12/2014. Trong đó, tập trung bố trí vốn cho 7 dự án chuyển tiếp, 1 dự án ODA đang triển khai cần bố trí vốn đối ứng để đảm bảo tiến độ và 3 dự án mới khởi công năm 2015.

Khối lượng phát hành trái phiếu là 2 nghìn tỷ đồng, thời gian thực hiện phát hành trước 20/11/2015. UBND TP Hà Nội giao Sở Tài chính là cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp với Sở KHĐT, Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức triển khai Đề án phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô năm 2015 đợt 2.

C.L.